Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Ciekawe Strony
  Kontakt
  Księga Gości

PDMD

PDMD W KOŁACZYCACH

DZIEŃ MISYJNY

GRUPY KONTYNENTALNE

O KONTYNENTACH

SPOTKANIA

ADOPCJA SERCA

PATRON GRUPY

PATRON NA ROK

KONKURSY

KOLĘDOWANIE

WYPOŻYCZALNIA

WSPOMNIENIA

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

NASZA TWÓRCZOŚĆ

MARGARETKI

ŻYWY RÓŻANIEC

MAŁY KATECHIZM

MAŁY SŁOWNIK

PREZENTACJE

VIDEO

DO POBRANIA

INNE
  Galeria
  Humor
  Avatary

Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Kaska Sypien
Avatar

Punktacja:
Ogólne: 415
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~karol22290 (322 pkt.)
3) ~karolinalechwar (183 pkt.)
4) ~zuzia sawa (136 pkt.)
5) ~monikaw (124 pkt.)
6) ~gabrysia192a (42 pkt.)

Ankieta
Pogłębiam wiedzę religijną systematycznie czytając:

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

PRASĘ KATOLICKĄ

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Pomóż
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Zbieraj z Nami
Polskie Serce
Reklama

PDMD

Hasła A-C

Abraham
Ojciec narodu izraelskiego, żył w XIX/XVIII w. przed Chrystusem. Bóg powołując Abrahama zawarł z nim przymierze: obiecał mu ziemię, swoją opiekę oraz liczne potomstwo (Rdz 15). Ponadto Bóg przyrzekł, że da mu syna. Abraham uwierzył Bogu i był Mu posłuszny. Gdy Bóg wezwał go, aby przeprowadził się z Ur Chaldejskiego, gdzie mieszkał, do Kanaan, uczynił to. Gdy Bóg zażądał od niego ofiary z jedynego syna Izaaka, Abraham był gotów ją złożyć. Bóg nie dopuścił jednak do złożenia tej ofiary, chciał jedynie sprawdzić wiarę Abrahama.
Absolucja
(Łacińskie słowo absolutio znaczy uwolnienie od czegoś, rozgrzeszenie kogoś z czegoś).
W sakramencie pokuty kapłan udzielając nam rozgrzeszenia mówi: „Ego te absolvo... = I ja odpuszczam ...”. Wówczas człowiek zostaje uwolniony od popełnionych grzechów.
Adoracja
(Łacińskie słowo adoratio znaczy oddawanie czci, uwielbienie).
To uwielbienie, hołd oddawany Bogu. Szczególną jej formę stanowi adoracja Najświętszego Sakramentu. Może być prywatna, gdy człowiek trwa przed Chrystusem ukrytym w tabernakulum, bądź publiczna przy Najświętszym Sakramencie w czasie wystawienia całodziennego lub podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego.
Adwent
(Łacińskie słowo adwentus znaczy przyjście ,przybycie).
1. Oczekiwanie ludzi epoki Starego Testamentu na przyjście Mesjasza, zapowiadanego przez proroków.
2. Czterotygodniowe radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia.
3. Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa (paruzja).
Adwentyści
Ruch wywodzący się z Ameryki, zrodzony w łonie protestantyzmu w XIX w; nazwa kilku wspólnot wyznaniowych. Według ich nauki wkrótce nastąpi powrotne przyjście Chrystusa (paruzja). Praktykują chrzest dorosłych i świętują sobotę.
Akt pokuty
Ma miejsce na początku Mszy św., nabożeństwa pokutnego lub nabożeństwa Słowa Bożego. W akcie pokuty wyznajemy Bogu i wspólnocie, że zgrzeszyliśmy czyniąc zło i nie skorzystaliśmy z możliwości czynienia dobra.
Alfa i Omega
Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Znaki A i Ω są symbolami Boga (Ap 21,6) i Jezusa (Ap 22,13). Bóg jest początkiem i końcem historii. Te dwie litery umieszczone są również na paschale.
Alleluja
(Hebrajskie słowo hallelujah znaczy wysławiajmy Jahwe czyli Boga).
Radosne wezwanie do sławienia Boga. Śpiew pochwalny zaczerpnięty z psalmów i wykonywany w czasie Mszy św. przed Ewangelią; często jako aklamacja towarzysząca antyfonom i innym śpiewom liturgicznym.
Alumn
Kleryk (student seminarium duchownego), mężczyzna przygotowujący się do przyjęcia święceń kapłańskich.
Amen
(Słowo hebrajskie amen znaczy rzeczywiście, na pewno; niech się stanie).
Słowo to jest wypowiadane przy czynieniu znaku krzyża św., na zakończenie modlitwy, w momencie przyjmowania Komunii św. oraz po rozgrzeszeniu (absolucja). Tym słowem wyraża się potwierdzenie: „tak jest rzeczywiście” oraz prośbę „niech tak się stanie”. Jezus, przemawiając do wiernych, często w takim właśnie sensie używał tego słowa.
Anglikański Kościół
Król angielski Henryk VIII (XVI w.) chciał porzucić żonę i ponownie ożenić się. Prosił papieża o unieważnienie małżeństwa. Ważnie zawarte w kościele małżeństwo nie może być jednak rozwiązane, dopóki oboje z małżonków żyją. Wobec tego papież nie mógł dać królowi pozwolenia na nowe małżeństwo. W odpowiedzi na brak zezwolenia, król uczynił siebie głową kościoła w Anglii i tak zrealizował swój plan. Do dziś król albo królowa Anglii (a nie papież) jest głową kościoła anglikańskiego.
Anioł
(Greckie słowo angelos znaczy posłaniec, wysłannik).
Aniołowie to istoty czysto duchowe, stworzone przez Boga. W czasach biblijnych byli oni pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Bóg posłał anioła do Maryi, aby Jej zwiastował, iż będzie Matką Syna Bożego (Łk 1,26-38; Wcielenie). Aniołowie także powiadomili pasterzy o narodzeniu się Jezusa (Łk 2,13-15).
Anioł Pański
Modlitwa ta dla uczczenia Wcielenia Bożego i macierzyństwa Maryi jest odmawiana trzy razy w ciągu dnia. Składa się ona z trzech „Zdrowaś Maryjo” przeplatanych fragmentami z Pisma Świętego, mówiącymi o wcieleniu Chrystusa (Łk 1,38; J 1,14) i kończy się modlitwą. Głos dzwonów kościelnych rano, w południe i wieczorem przypomina o niej. Stąd powiedzenie: „Dzwonią na Anioł Pański”. O odmawianie tej modlitwy prosił szczególnie Ojciec Święty, Jan Paweł II już na początku swego pontyfikatu.
Anioł Stróż
Anioł opiekujący się konkretnym człowiekiem. Już Stary Testament mówi o Tobiaszu, któremu towarzyszy Anioł (Tob 12,12-22). Także Daniel mówi królowi, iż Bóg posłał swego Anioła, aby go ochronił przed lwami (Dn 6,23). W Nowym Testamencie Jezus mówi o Aniołach, które opiekują się dziećmi (Mt 18,40).
Antychryst
Wróg, przeciwnik Chrystusa. Nadejdzie przy końcu świata, by odciągnąć ludzi od Boga. Powtórne przyjście Chrystusa (Paruzja), położy kres jego działaniu. W drugim liście do Tesaloniczan (2Tes 2,3-4) św. Paweł nazywa antychrysta „człowiekiem grzechu”, „synem zatracenia”, „przeciwnikiem”. Natomiast w pierwszym liście św. Jana (2,18 i 4,3) jest napisane, że „antychryści” (głosiciele błędnych nauk) są już na świecie, i to przez nich wielu ludzi utraciło wiarę. Szatan, Diabeł, Demon.
Apokalipsa
(Greckie słowo apokalipsis znaczy wyjawienie, objawienie, odkrycie).
Ostatnia księga Nowego Testamentu to Apokalipsa św. Jana (zwana też Księgą Objawienia św. Jana). Księga ta zawiera apel do siedmiu Kościołów Azji Mniejszej o wierność Bogu oraz opisuje wizję końca świata i nowe stworzenie.
Apostolat
(Greckie słowo apostole znaczy posłannictwo, urząd posłańca).
1. W kościele, urząd głoszenia Ewangelii i posługa sakramentalna. (Sakramenty)
2. Czynne zaangażowanie świeckich w Kościele poprzez przykład życia, modlitwę i wspieranie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej (duszpasterstwo) i katechetycznej (katecheza), będące konsekwencją przyjęcia sakramentu chrztu.
Apostoł
Mężczyzna powołany bezpośrednio przez Jezusa (Mk 3,13-19), jako główny i najbardziej zaufany współpracownik. Jezusowi towarzyszyło dwunastu przez Niego wybranych Apostołów. Byli nimi: Piotr (pierwsze imię Szymon) i jego brat Andrzej, Jan i jego brat Jakub, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, który zdradził Jezusa (Mk 3,16). Apostołami byli także: Maciej, wybrany po wniebowstąpieniu Pańskim na miejsce Judasza (Dz 1,15-26) oraz Paweł.
Archanioł
W Biblii nazwano tak trzech aniołów: Gabriela (Łk 1,26-38), Michała (Dn 10,13) i Rafała (Tb 12,15). Otrzymali oni od Boga szczególne polecenia. W prefacji, na początku modlitwy eucharystycznej modlimy się: „razem z Aniołami i Archaniołami” śpiewając „święty, święty”.
Asceza
(Greckie słowo askesis znaczy ćwiczenie).
Jest to ćwiczenie się w cnocie i zwalczaniu złych skłonności, a także trud podejmowany dla zjednoczenia się z Bogiem.
Ateizm
(Greckie słowo α- wyraża przeczenie, theos oznacza Bóg)
Pogląd, doktryna lub też postawa człowieka wyrażająca zaprzeczenie istnienia Boga i zerwanie z Nim więzi.
Audiencja
Potocznie tak jest nazywane oficjalne spotkanie z ważną osobistością (np. papieżem lub biskupem), na które osoba ta wyraziła zgodę.
Aureola
Złote koło (symbolizujące świętość) otaczające na obrazach lub rzeźbach głowy świętych.
Ave Maria
(Łacińskie Ave Maria znaczy Zdrowaś Maryjo)
Są to pierwsze słowa archanioła Gabriela, skierowane do Maryi panny; od nich zaczyna się modlitwa do Matki Bożej.Bałwochwalstwo
Stawianie rzeczy lub stworzeń na miejscu Boga i oddawanie im czci należnej tylko samemu Bogu (np. złoty cielec).
Baptysterium
(Greckie słowo baptysterión znaczy chrzcielnica)
Budowla kościelna wznoszona blisko kościoła, w której udzielano chrztu św. Od VIII w. przeniesiono chrzcielnicę do kościoła.
Baptyści
Ruch powstały w łonie anglikańskiego Kościoła w XVII w. w Anglii, który następnie dał początek chrześcijańskiej wspólnocie religijnej. Do istotnych elementów ich nauki należy chrzest dorosłych, odrzucenie dotychczasowych obrzędów i praktyk, przede wszystkim zaś głoszenie nadrzędności Pisma Świętego nad autorytetem kościelnym.
Baranek Boży
Tak został nazwany Jezus przez Jana Chrzciciela (J 1,29,36). Baranek jest symbolem niewinności i bezgrzeszności. Dla ludzi epoki Starego Testamentu baranek był składany Bogu (Pascha) jako ofiara przebłagalna. Jego krew ratowała od śmierci i była znakiem oczyszczenia z grzechów. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29).
Baranek paschalny
W Starym Testamencie baranek paschalny spożywany był przez Żydów w święto Paschy i przypominał wyswobodzenie z niewoli egipskiej (Wj 12). W Nowym Testamencie Barankiem Paschalnym nazwany jest Chrystus, gdyż ofiarował swoje życie przez śmierć na krzyżu, aby uwolnić ludzkość z niewoli grzechu.
Barnaba
Współtowarzysz św. Piotra. To on przyprowadził do Apostołów w Jerozolimie św. Pawła po nawróceniu (Dz 11,30), a później towarzyszył mu w czasie jego podróży misyjnych.
Bartłomiej
Jeden z dwunastu Apostołów Jezusa wymieniany w spisie Apostołów łącznie z Filipem. Z tego względu jest on utożsamiany z Natanaelem, którego Filip przyprowadził do Jezusa. Wg przekazu działał w Indiach, Frygii i Armenii gdzie został ścięty.
Bazylika
W czasach rzymskich bazylika była wielką halą, gdzie odbywały się targi i sądy. Dziś tym terminem określa się duży kościół z kilkoma nawami, z których jedna - nawa środkowa jest wyższa i zamknięta płaszczyzną drewnianego sufitu lub sklepieniem.
Beatyfikacja
Uznanie przez papieża za błogosławioną, osobę zmarłą w opinii świętości. Dokonuje się to po przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego, w czasie którego między innymi bada się pisma pozostałe po zmarłym, przesłuchuje świadków życia. Na ogół po beatyfikacji następuje kanonizacja.
Benedictus
(Łacińskie słowo benedictus znaczy błogosławiony).
1. Z okazji obrzezania Jana Chrzciciela, jego ojciec Zachariasz wyśpiewał pochwalną pieśń (hymn) na cześć Boga, zaczynającą się od słów: „Benedictus - Błogosławiony Pan, Bóg Izraela” (Łk 1,68). Również dziś modlimy się tym pochwalnym śpiewem w Jutrznii.
2. Także w Sanctus, Sanctus - święty, święty, które jest częścią Mszy św. śpiewamy: „Benedictus- Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”.
Betlejem
Miasteczko w Izraelu, położone dziesięć kilometrów na południe od Jerozolimy. Mieszkał w nim przodek Jezusa - król Dawid (1Sm 16,1-13), dlatego nazwano je „Miastem Dawidowym” (Łk 2,11). W tym mieście urodził się Jezus.
Biblia
(Greckie słowo biblos znaczy papirus, księga).
Wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu razem zebrane noszą nazwę - Biblia. Zawiera ona słowo skierowane do ludzi przez Boga. Jest Księgą natchnioną i stanowi podstawę naszej wiary.
Bierzmowanie
Sakrament, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego. Daje on moc i siłę do życia zgodnie z wiarą oraz do jej wyznawania i bronienia przed atakami. Bierzmowanie tak jak sakrament chrztu, z którym jest ściśle związany, czy kapłaństwa, można przyjąć tylko raz w życiu. Udziela go biskup, bądź delegowany przez niego kapłan. Należy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i uzdalnia chrześcijanina do świadomego i dojrzałego udziału w życiu Kościoła.
Biskup
Jako następca Apostołów kieruje częścią Kościoła (diecezja). Godność tę, która jest pełnią kapłaństwa, otrzymuje poprzez specjalne święcenia (Konsekracja). Podlega papieżowi i jest przez niego mianowany. Gdy występuje oficjalnie, nosi fioletową sutannę, mitrę i pastorał, i zawsze pierścień. Przysługuje mu również tytuł „ekscelencja”. Ma prawo udzielać święceń kapłańskich, diakonatu, dokonywać poświęcenia kościoła, jak również udzielać sakramentu bierzmowania.
Biskup pomocniczy
Biskup, który pomaga ordynariuszowi w sprawowaniu sakramentów i innych czynnościach, ale nie ma takich uprawnień jak ordynariusz. Zwany jest również sufraganem.
Bluźnierstwo
Jest to obraźliwa, szydercza mowa znieważająca Boga i jako taka jest grzechem ciężkim. Wysoka rada oskarżyła Jezusa, że bluźni przeciw Bogu (Mt 26,65), ponieważ nazywa siebie Synem Bożym. To było powodem skazania Jezusa na śmierć.
Błagalna modlitwa
Chrystus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7). Jeżeli mamy trudności, problemy, to możemy prosić Boga, aby nam pomógł. Bóg wysłuchuje naszych modlitw, lecz często spełnia je całkiem inaczej, ponieważ wie lepiej, co jest dla nas dobre (wówczas wydaje nam się, że nas nie wysłuchał). Możemy również modlić się za innych. Modlitwa powszechna podczas Mszy św. jest również modlitwa błagalną.
Błogosławieństwo
Zwane niekiedy poświęceniem (gdyż połączone jest z poświęceniem osób, rzeczy lub miejsc). Jest wzywaniem imienia Bożego, w celu uproszenia pomocy od Boga dla jednostki lub wspólnoty.
Boże Ciało
(Uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa).
Tę uroczystość świętuje Kościół Katolicki we czwartek po uroczystości Trójcy Świętej (Rok kościelny). Jest to święto dziękczynne. Dziękujemy Jezusowi, że jest z nami obecny w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu w parafiach odbywają się procesje. W monstrancji kapłan niesie ulicami miast i wiosek Ciało Pana Jezusa. Boże Ciało jest świętowane we czwartek, ponieważ Jezus w Wielki Czwartek ustanowił Najświętszy Sakrament.
Boże Narodzenie
Święto narodzenia Pana Jezusa, przypada 25 grudnia. Jest obchodzone przez wszystkich chrześcijan. W Kościele katolickim świętowanie rozpoczyna się późnym popołudniem 24 grudnia wieczerzą wigilijną a następnie Mszą św. o północy (Pasterka). Wschodni Kościół obchodzi Boże Narodzenie 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego.
Bóg
Bóg jest osobą, jest początkiem wszystkiego. On był zawsze i nigdy nie przestanie istnieć (Wieczność). Nikt nie był przed Nim i nikt nie przyjdzie po Nim. Jest Stwórcą i Panem Wszechświata. Istnieje na sposób duchowy, dlatego tu na ziemi nie możemy Go zobaczyć. Po śmierci ujrzymy Boga „twarzą w twarz” (Kor 13,12). Bardzo dużo o Bogu możemy dowiedzieć się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu.
Brewiarz
To księga zawierająca modlitwy, psalmy, hymny, wybrane teksty Biblii rozłożone odpowiednio na dni całego roku kościelnego. Liturgia Godzin.
Buddyzm
Religia, której założycielem jest Siddhartha Gautama (urodzony około roku 560 przed Chrystusem na terenie obecnego kraju Nepalu). Na nurtujące go pytania o sens życia i cierpienia otrzymał odpowiedź w medytacji, poprzez oświecenie. Dlatego nazwał siebie Budda= Oświecony. Buddyzm głosił reinkarnację: człowiek po śmierci będzie żył dalej na ziemi ale w innym ciele. Człowiek będzie tak długo pozostawał na ziemi, jak długo jego dusza będzie czysta. Później będzie mógł przejść w stan nieprzemijającego spokoju „nirwany”. W dzisiejszych czasach Buddyzm jest wyznawany przede wszystkim w Chinach, Tybecie, Japonii i Korei.
Caritas
(Łacińskie słowo caritas oznacza miłość, szczególnie miłość bliźniego).
Organizacja dobroczynna działająca w Kościele katolickim, powołana na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce została zlikwidowana po II wojnie światowej przez ówczesne władze państwowe. Obecnie kontynuuje swoją działalność, opierając się na ofiarności wiernych.
Celebrans
(Łacińskie słowo celebrare znaczy czcić, święcić).
Kapłan, który przewodniczy Mszy św.
Celibat
(Łacińskie słowo caelebs, znaczy: bezżenny, samotny).
Rezygnacja z zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, poświecenie się Bogu przez życie w kapłaństwie lub zakonie.
Ceremoniarz
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg liturgii, zwłaszcza, gdy jest sprawowana bardzo uroczyście. W kościołach parafialnych jest nim najczęściej jeden z ministrantów.
Cerkiew
Nazwa świątyni prawosławnej lub unickiej (grekokatolickiej). W architekturze wyróżnia się ona cebulowatą kopułą. Wyrazu cerkiew używa się niekiedy na określenie Kościoła prawosławnego.
Charyzmat
(Greckie słowo charismata znaczy dar).
Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian (12-14) wylicza różne dary, które można otrzymać jedynie od Boga. Są one szczególnymi talentami, uzdalniającymi człowieka do posługiwania (służby) w Kościele, wyrażającego się w pomocy innym. Charyzmat jest dany człowiekowi nie tyle dla niego samego, co raczej dla dobra innych.
Chór
1. Potocznie miejsce w kościele, gdzie znajdują się organy.
2. Część kościoła gdzie znajduje się ołtarz, przy którym sprawowana jest Eucharystia (prezbiterium) i gdzie jest miejsce dla służby ołtarza oraz grona osób śpiewających.
3. Chór kościelny.
Chór kościelny
Grupa osób śpiewających głównie podczas Mszy św. i różnych nabożeństw.
Chrzcielnica
Naczynie z kamienia lub metalu, w którym przechowywana jest woda chrzcielna, poświęcona w Wielkanoc. Wcześniej chrzest odbywał się przez zanurzenie. Od XIII wieku powszechnym stał się chrzest przez polanie wodą. Niekiedy chrzcielnica stoi w osobnej kaplicy chrzcielnej. Obok chrzcielnicy znajduje się najczęściej paschał.
Chrzest
Pierwszy z siedmiu sakramentów, należący do tzw. sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Przez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego i włączeni do Kościoła. Dzięki niemu stajemy się Dziećmi Bożymi (Mt 28,18-20; J 3,5-8). Chrzest jest sakramentem koniecznym do zbawienia. W Kościele pierwotnym odbywał się przez zanurzenie, tak jak czynił to św. Jan Chrzciciel. Obecnie najczęściej (ze względów praktycznych) polewa się wodą święconą tylko głowę ochrzczonego. Kościół jednak zaleca, aby gdzie to jest możliwe, chrzcić przez zanurzenie.
Chrzestni rodzice
Świadkowie chrztu świętego, których dla swojego dziecka wybierają rodzice. Obowiązkiem ich jest troska o chrześcijańskie wychowanie dziecka. Istnieje również zwyczaj, że w razie śmierci rodziców dziecka, chrzestni przyjmują je pod swoja opiekę. Muszą to być ludzie ochrzczeni, po bierzmowaniu, wierzący i prowadzący godne życie. Nie mogą być nimi ludzie żyjący w związkach bez sakramentu małżeństwa.
Chrześcijanie
Nazwa wyznawców Jezusa Chrystusa określająca przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej. Wszyscy ludzie, którzy przyjęli sakrament chrztu i wierzą w Jezusa Chrystusa jako Boga – Człowieka i Zbawiciela Świata. Po raz pierwszy uczniowie Jezusa zostali nazwani chrześcijanami w Antiochii (Dz 11,26).
Chrześcijaństwo
Religia założona przez Jezusa Chrystusa. Uznaje istnienie Boga w Trójcy Świętej jedynego, wierzy w Bóstwo Chrystusa i dokonane przez Niego dzieło odkupienia. Dzięki odkupieniu możliwe jest zjednoczenie człowieka z Bogiem i osiągniecie zbawienia. Chrześcijaństwo więc nie tylko głosi, lecz również daje możliwość zbawienia tym, którzy uwierzą. W ciągu wieków rozpadło się na różne wyznania: katolicki kościół, prawosławny kościół, ewangelicki kościół.
Cnoty sprawności
Cnota to właściwa postawa względem Boga, siebie samego i bliźniego wyrażana w umiejętności czynienia dobra i unikania zła. Stała gotowość do czynienia dobra. Rozróżniamy cnoty naturalne i nadprzyrodzone. Naturalne osiąga się przez wytrwałe ćwiczenia. Z nich najważniejsze są cnoty kardynalne. Zaś z cnót nadprzyrodzonych (Boskich) najważniejsze to: wiara, nadzieja, miłość. Otrzymujemy je od Boga w sakramencie chrztu jako dar, lecz mamy obowiązek troski o ich wzrost i rozwój.
Cnoty kardynalne
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa cardo = zawiasa: tak jak drzwi obracają się w zawiasach, tak nasze życie powinno obracać się w tych cnotach. Roztropność (mądrość), sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo są cnotami kardynalnymi. Jeżeli człowiek będzie mądry, sprawiedliwy, powściągliwy i mężny, będzie kochał Boga, świat i siebie samego. Nie będzie czynił tego, co złe w oczach Bożych, lecz tylko to co dobre.
Credo
(Łacińskie słowo credo znaczy wierzyć).
Wyznanie wiary.
Cześć Maryi
Oddajemy cześć Maryi, ponieważ jest Matką Bożą i naszą. W ciągu roku Kościół obchodzi święta Maryjne, na pamiątkę wydarzeń z Jej życia i z życia Jezusa. Kościół wyznaje, że Maryja od początku była bez grzechu pierworodnego i całe życie bez grzechu przeżyła (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny- 8 grudnia), że została wzięta z ciałem i duszą do nieba (Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia), że ogląda Chwałę Boga. Dlatego zwracamy się do Maryi jako naszej Pośredniczki. Kościół świętuje również Jej narodzenie (8 września) i Jej cierpienia (15 września). W maju zaś i październiku czcimy Maryję przez nabożeństwo majowe i różańcowe.
Czyściec
Oznacza stan dusz, które po śmierci nie mogą jeszcze wejść do pełnej wspólnoty z Bogiem ponieważ ich życie nie było w pełni doskonałe i dlatego muszą się oczyścić. Dusze będące w czyśćcu nie mogą już zbierać zasług więc bardzo ważna jest nasza pomoc przez modlitwę i odpusty w ich intencji. One zaś mogą wstawiać się u Boga za ludźmi żyjącymi na ziemi. (Dzień Zaduszny).Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Losowy cytat
"Każdy człowiek jest Jezusem w Jego ubogim przebraniu". - Matka Teresa z Kalkuty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Modlitwa Misyjna Dzieci
Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych: dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej. Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę, naukę i dobre uczynki, a także ofiarę z drobnych wyrzeczeń - na chleb dla głodnych, lekarstwo dla chorych, naukę i katechezę dla wszystkich, na wielką radość zjednoczenia z Tobą, Panie Jezu.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 19.09.2019 20:06
wszystkiego najlepszego karolinalechwar!smiley

~xjuleQ
DATA: 17.05.2019 19:52
wszystkiego co najlepsze pawelk!

~JulciaJanik
DATA: 11.04.2019 21:53
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla Pani Edyty! smiley

^r_edyta
DATA: 06.02.2019 22:05
WSZYSTKIEGO CO DOBRE I PIĘKNE dla xjuleQ smiley

^r_edyta
DATA: 12.01.2019 12:11
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO dla wErOnIkA

~xjuleQ
DATA: 12.01.2019 11:39
wszystkiego najlepszego wErOnIkA

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 21:58
ZIELONE "ŚWIEŻYNKI" (klasy 4 ) już są wpisane na listę. Sprawdźcie czy kogoś nie zgubiłam smiley

^r_edyta
DATA: 08.12.2018 14:54
Dzięki xjuleQ, że czuwasz smiley

~xjuleQ
DATA: 03.12.2018 08:01
wszystkiego najlepszego edytadzwonkowska

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:39
wszystkiego najlepszego kotecek55

~xjuleQ
DATA: 02.12.2018 16:38
wszystkiego najlepszego
kamcia2114

~xjuleQ
DATA: 24.11.2018 16:32
wszystkiego najlepszego karolina992

^r_edyta
DATA: 06.10.2015 23:32
Zwracajcie uwagę w GRACH na to by nie powtarzać haseł, pytań itd